عقل معاش+ تصویر

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است،اما عشق می گوید که بیدار باش.در راه خدا بیدار باش تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد .

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است اما عقل معاد می گوید که همه چشم ها در ظلمات محشر، در آن هنگامه ی فزع اکبر ،از هول قیامت گریانند، مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده و از خوف او گریسته باشد.

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق می گوید چگونه می توان خفت،وقتی که جهان ظلمتکده ی کفر آبادی است که در آن،احکام حق مورد غفلت است....

 

/ 0 نظر / 77 بازدید